Salgsbetingelser

Innled­ning:

Dette kjøpet er reg­ulert av de neden­stående stan­dard sal­gs­betingelser for for­bruk­erkjøp av var­er over Inter­nett. For­bruk­erkjøp over inter­nett reg­uleres hov­ed­sake­lig av avtaleloven, for­bruk­erkjøp­sloven, markeds­føringsloven, angr­erett­loven og e‑handelsloven, og disse lovene gir for­bruk­eren ufravike­lige ret­tigheter. Lovene er tilgjen­gelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtal­en skal ikke forstås som noen begren­sning i de lovbestemte ret­tighetene, men opp­stiller partenes vik­tig­ste ret­tigheter og plik­ter for handelen.

Innholds­forteg­nelse:

1] Avtal­en

2] Partene

3] Pris

4] Avtalein­ngåelse

5] Betal­ing

6] Lev­er­ing

7] Risikoen for varen

8] Angr­erett

9] Forsinkelse og man­glende lev­er­ing — kjøperens ret­tigheter og frist for å melde krav

10] Man­gel ved varen — kjøperens ret­tigheter og reklamasjonsfrist

11] Sel­gerens ret­tigheter ved kjøperens mislighold

12] Garan­ti

13] Per­son­op­plysninger

14] Kon­flik­tløs­ning

1] Avtal­en

Avtal­en består av disse sal­gs­betingelsene, opplysninger gitt i bestill­ingsløs­nin­gen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell mot­strid mel­lom opplysnin­gene, går det som særskilt er av talt mel­lom partene foran, så fremt det ikke strid­er mot ufravike­lig lovgivning.

Avtal­en vil i til­legg bli utfylt av rel­e­vante lovbestem­melser som reg­ulerer kjøp av var­er mel­lom nærings­drivende og forbrukere.

2] Partene

Sel­ger er 

Bøm­lo Folke­høgskule,
adresse: Olavs­plas­set 11 5437 Finnås,
tele­fon: 53 42 56 50,
e‑post: post@bomlo.fhs.no
org nr.: 966 261 218 

og beteg­nes i det føl­gende som selger/selgeren.

Kjøper er den for­bruk­eren som fore­tar bestillingen,og beteg­nes i det føl­gende som kjøper/kjøperen.

3] Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjen­ester er den totale prisen kjøper skal betale.

Denne prisen inklud­er­er alle avgifter og tilleggskostnader.

Ytterligere kost­nad­er som sel­ger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4] Avtalein­ngåelse

Avtal­en er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestill­ing til selgeren.

Avtal­en er likev­el ikke bindende hvis det har forekom­met skrive- eller taste­feil i tilbudet fra sel­geren i bestill­ingsløs­nin­gen i net­tbu­tikken eller i kjøperens bestill­ing, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5] Betal­ing

Sel­geren kan kreve betal­ing for varen fra det tid­spunkt den blir sendt fra sel­geren til kjøperen.

Der­som kjøperen bruk­er kred­it­tko­rt eller debet kort ved betal­ing, kan sel­geren reser­vere kjøpe­sum­men på kor­tet ved bestill­ing. Kor­tet blir belastet sammedag som varen sendes.

Ved betal­ing med fak­tu­ra, blir fak­tu­raen til kjøperen utst­edt ved fors­endelse av varen. Betal­ings­fris­ten fremgår av fak­tu­raen og er på min­i­mum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etter­føl­gende faktura.

6] Lev­er­ing

Lev­er­ing er skjedd når kjøperen, eller hans rep­re­sen­tant, har over­tatt tingen.

Hvis ikke lev­er­ingstid­spunkt fremgår av bestill­ingsløs­nin­gen, skal sel­geren levere varen til kjøper uten unødig opphold og sen­est 30 dager etter bestill­in­gen fra kun­den. Varen skal leveres hos kjøperen med min­dre annet er særskilt avtalt mel­lom partene.

Ved kjøp av skole­plass ans­es varen som lev­ert etter kjøpet er fullført og fris­ten for angr­erett er utgått.

Vist kjøper ikke lenger ønsker skole­plassen må kjøper selv ta kon­takt med skolen for kansel­ler­ing innen fris­ten for angr­erett er utgått.

7] Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans rep­re­sen­tant, har fått varene lev­ert i tråd med punkt 6.

8] Angr­erett

Med min­dre avtal­en er unntatt fra angr­erett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i hen­hold til angre rettloven.

Kjøperen må gi sel­ger meld­ing om bruk av angr­eretten innen 14 dager fra fris­ten beg­yn­ner å løpe.

I fris­ten inklud­eres alle kalen­derdager. Der­som fris­ten ender på en lørdag, hel­ligdag eller høytids­dag for­lenges fris­ten til nærmeste virkedag.

Angre­fris­ten ans­es over­holdt der­som meld­ing er sendt før utløpet av fris­ten. Kjøper har bevis­byr­den for at angr­eretten er blitt gjort gjeldende, og meldin­gen bør der­for skje skriftlig (angr­erettskje­ma, e‑post eller brev).

Ved kjøp av skole­plass gjelder angr­eretten 14 dager etter fullført betal­ing. Kjøper må selv kon­tak­te skolen innen fris­ten er utgått for å benytte seg av angreretten.

Angre­fris­ten beg­yn­ner å løpe:

• Ved kjøp av enkelt­stående var­er vil angre­fris­ten løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

• Selges et abon­nement, eller innebær­er avtal­en regelmes­sig lev­er­ing av iden­tiske var­er, løper fris­ten fra dagen etter første fors­endelse er mottatt.

• Består kjøpet av flere lever­anser, vil angre­fris­ten løpe fra dagen etter siste lever­anse er mottatt.

Angre­fris­ten utvides til 12 måned­er etter utløpet av den opprin­nelige fris­ten der­som sel­ger ikke før avtalein­ngåelsen oppl­yser om at det fore­lig­ger angr­erett og stan­dard­is­ert angreskje­ma. Tilsvarende gjelder ved man­glende opplysning om vilkår, tids­fris­ter og frem­gangsmåte for å benytte angr­eretten. Sørg­er den nærings­drivende for å gi opplysnin­gene i løpet av disse 12 måne­dene, utløper angre­fris­ten likev­el 14 dager etter den dagen kjøperen mot­tok opplysningene.

Ved bruk av angr­eretten må varen leveres tilbake til sel­geren uten unødig opphold og sen­est 14 dager fra meld­ing om bruk av angr­eretten er gitt. Kjøper dekker de direk­te kost­nadene ved å returnere varen, med min­dre annet er avtalt eller sel­ger har unnlatt å oppl­yse om at kjøper skal dekke returkostnadene.

Sel­geren kan ikke fast­sette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fast­slå varens art, egen­skaper og funksjon, uten at angr­eretten fall­er bort. Der­som prøv­ing eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nød­vendig, kan kjøperen bli ans­varlig for eventuell redusert ver­di på varen.

Sel­geren er for­p­lik­tet til å tilbake­be­tale kjøpe­sum­men til kjøperen uten unødig opphold, og sen­est 14 dager fra sel­geren fikk meld­ing om kjøperens beslut­ning om å benytte angr­eretten. Sel­ger har rett til å holde tilbake betalin­gen til han har mot­tatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem doku­men­tasjon for at varene er sendt tilbake.

9] Forsinkelse og man­glende lev­er­ing — kjøperens ret­tigheter og frist for å melde krav

Der­som sel­geren ikke lev­er­er varen eller lev­er­er den for sent i hen­hold til avtal­en mel­lom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i hen­hold til reg­lene i for­bruk­erkjøp­slovens kapit­tel 5 etter oms­tendighetene holde kjøpe­sum­men tilbake, kreve opp­fyl­lelse, heve avtal­en og/eller kreve erstat­ning fra selgeren.

Ved krav om mis­lighold­be­føyelser bør meldin­gen av bevishen­syn være skriftlig (for eksem­pel e‑post).

• Opp­fyl­lelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve opp­fyl­lelse fra sel­ger. Kjøper kan imi­dler­tid ikke kreve opp­fyl­lelse der­som det fore­lig­ger en hin­dring som sel­geren ikke kan overvinne, eller der­som opp­fyl­lelse vil med­føre en så stor ulempe eller kost­nad for sel­ger at det står i vesentlig mis­forhold til kjøperens inter­esse i at sel­geren opp­fyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likev­el kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve opp­fyl­lelse om han eller hun ven­ter urimelig lenge med å fremme kravet.

• Hev­ing

Der­som sel­geren ikke lev­er­er varen på lev­er­ingstid­spunk­tet, skal kjøperen opp­for­dre sel­ger til å levere innen en rimelig til­leg­gs­frist for opp­fyl­lelse. Der­som sel­ger ikke lev­er­er varen innen til­leg­gs fris­ten, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imi­dler­tid heve kjøpet umid­del­bart hvis sel­ger nek­ter å levere varen. Tilsvarende gjelder der­som lev­er­ing til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtal­en, eller der­som kjøperen har under­ret­tet sel­ger om at lev­er­ingstid­spunk­tet er avgjørende.

Leveres tin­gen etter til­leg­gs­fris­ten for­bruk­eren har satt eller etter lev­er­ingstid­spunk­tet som var avgjørende for inngåelsen av avtal­en, må krav om hev­ing gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

• Erstat­ning

Kjøperen kan kreve erstat­ning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imi­dler­tid ikke der­som sel­geren godt­gjør at forsinkelsen skyldes hin­dring uten­for sel­gers kon­troll som ikke med rime­lighet kunne blitt tatt i betrak­t­ning på avtale­ti­den, unngått, eller overvun­net føl­gene av.

10] Man­gel ved varen — kjøperens ret­tigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det fore­lig­ger en man­gel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi sel­ger meld­ing om at han eller hun vil påberope seg man­ge­len. Kjøper har alltid reklamert tid­snok der­som det skjer innen 2 mnd. fra man­ge­len ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Rekla­masjon kan skje sen­est to år etter­at kjøper over­tok varen. Der­som varen eller del­er av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er rekla­masjons­fris­ten fem år.

Der­som varen har en man­gel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i hen­hold til reg­lene i for­bruk­erkjøp­sloven kapit­tel 6 etter oms­tendighetene holde kjøpe sum­men tilbake, velge mel­lom ret­ting og omlev­er­ing, kreve prisavs­lag, kreve avtal­en hevet og/eller kreve erstat­ning fra selgeren.

Rekla­masjon til sel­geren bør skje skriftlig.

• Ret­ting eller omlevering

Kjøperen kan velge mel­lom å kreve man­ge­len ret­tet eller lev­er­ing av tilsvarende ting. Sel­ger kan likev­el mot­sette seg kjøperens krav der­som gjen­nom­førin­gen av kravet er umulig eller vold­er sel­geren urimelige kost­nad­er. Ret­ting eller omlev­er­ing skal fore­tas innen rimelig tid. Sel­ger har i utgangspunk­tet ikke rett til å fore­ta mer enn to avh­jelps forsøk for samme mangel.

• Prisavs­lag

Kjøper kan kreve et passende prisavs­lag der­som varen ikke blir ret­tet eller omlev­ert. Dette innebær­er at forhold­et mel­lom ned­satt og avtalt pris svar­er til forhold­et mel­lom tin­gens ver­di i man­gel full og kon­trak­tmes­sig stand. Der­som særlige grun­ner taler for det, kan prisavs­laget i stedet settes lik man­ge­lens betyd­ning for kjøperen.

• Hev­ing

Der­som varen ikke er ret­tet eller omlev­ert, kan kjøperen også heve kjøpet når man­ge­len ikke er uvesentlig.

11] Sel­gerens ret­tigheter ved kjøperens mislighold

Der­som kjøperen ikke betaler eller opp­fyller de øvrige plik­tene etter avtal­en eller loven, og dette ikke skyldes sel­geren eller forhold på sel­gerens side, kan sel­geren i hen­hold til reg­lene i for­bruk­er kjøp­sloven kapit­tel 9 etter oms­tendighetene hold­e­varen tilbake, kreve opp­fyl­lelse av avtal­en, kreve avtal­en hevet samt kreve erstat­ning fra kjøperen. Sel­geren vil også etter oms­tendighetene kunne kreve renter ved forsin­ket betal­ing, inkas­so­ge­byr og et rimelig gebyr ved uavhent­ede varer.

• Opp­fyl­lelse

Sel­ger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpe­sum­men. Er varen ikke lev­ert, taper sel­geren sin rett der­som han ven­ter urimelig lenge med å fremme kravet.

• Hev­ing

Sel­ger kan heve avtal­en der­som det fore­lig­ger vesentlig betal­ingsmis­lighold eller annet vesentlig mis­lighold fra kjøperens side. Sel­ger kan likev­el ikke heve der­som hele kjøpe­sum­men er betalt.

Fast­set­ter sel­ger en rimelig til­leg­gs­frist for opp­fyl­lelse og kjøperen ikke betaler innen denne fris­ten, kan sel­ger heve kjøpet.

• Renter ved forsin­ket betaling/inkassogebyr

Der­som kjøperen ikke betaler kjøpe­sum­men i hen­hold til avtal­en, kan sel­ger kreve renter av kjøpe­sum­men etter forsinkelses­renteloven. Ved man­glende betal­ing kan kravet, etter forut­gående varsel, bli sendt til inkas­so. Kjøper kan da bli holdt ans­varlig for gebyr etter inkassoloven.

• Gebyr ved uavhent­ede ikke-forskud­ds­be­talte varer

Der­som kjøperen unnlater å hente ube­talte varer,kan sel­ger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal mak­si­malt dekke sel­gerens fak­tiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12] Garan­ti

Garan­ti som gis av sel­geren eller pro­dusen­ten, gir kjøperen ret­tigheter i til­legg til de kjøperen allerede har etter ufravike­lig lov­givn­ing. En garan­ti innebær­er dermed ingen begren­sninger i kjøperens rett til rekla­masjon og krav ved forsinkelse eller man­gler etter punkt 9 og 10.

13] Per­son­op­plysninger

Behan­dlingsans­varlig for innsam­lede per­son­op­plysninger er sel­ger. Med min­dre kjøperen sam­tykker til noe annet, kan sel­geren, i tråd med per­son­op­plysningsloven, kun innhente og lagre de per­son­op­plysninger som er nød­vendig for at sel­geren skal kunne gjen­nom­føre for­p­lik­telsene etter avtalen.

Kjøperens per­son­op­plysninger vil kun bli utlev­ert til andre hvis det er nød­vendig for at sel­ger skal få gjen­nom­ført avtal­en med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14] Kon­flik­tløs­ning

Klager rettes til sel­ger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvis­ter i min­nelighet. Der­som dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kon­takt med For­bruk­er­rådet for mek­ling. For­bruk­er­rådet er tilgjen­gelig på tele­fon 23 40 05 00 eller www.forbrukerradet.no.

hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs