Personvernerklæring

Personvern

Behandlingsansvarlig                                                                                        

Rek­tor er på veg­ne av Bøm­lo Folke­høgskule behan­dlingsans­varlig for sel­skapets behan­dling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagr­er føl­gende per­son­op­plysninger om våre elever;

Navn, adresse, tele­fon­num­mer, e‑postadresse, fød­sel­snum­mer, kon­ton­um­mer, stats­borg­er­skap, kjønn, lin­je­valg, opplysninger om fravær og særskilte helseopplysninger.

Formål med behandlingen

Vi behan­dler opplysnin­gene for å kunne gjen­nom­føre våre for­p­lik­telser og gi under­vis­ningstil­budet etter avtale med deg.

Vi benyt­ter også opplysnin­gene for å kunne gi deg infor­masjon i forbindelse med elevstevn­er og andre arrange­menter som skolen har.

Grunnlaget for behandlingen

Infor­masjon om Navn, adresse, tele­fon­num­mer, e‑postadresse, fød­sel­snum­mer, kon­ton­um­mer, stats­borg­er­skap, kjønn, lin­je­valg, opplysninger om fravær og særskilte helseop­plysninger benyttes for å opp­fylle avtal­en om under­vis­ning. Grunnlaget for denne behan­dlin­gen er per­son­vern­forord­nin­gens artikkel Art 6 (b).

Der du har sam­tykket til det benyttes også opplysnin­gene til å gi deg infor­masjon på e‑post og SMS om elevstevn­er og andre arrange­menter som skolen har. Grunnlaget for denne behan­dlin­gen er per­son­vern­forord­nin­gen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å mot­ta slik infor­masjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagr­er de per­son­op­plysnin­gene du har gitt på søk­nad­skje­maet på folkehogskole.no i forbindelse med din søk­nad til skolen.

Vi bruk­er informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøk­er siden best kun­deop­plevelse og ser­vice. Lov om elek­tro­n­isk kom­mu­nikasjon krev­er at vi informer­er våre besøk­ende om bruk av infor­masjon­skap­sler (cook­ies). Les mer om bruk av infor­masjon­skap­sler her.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, over­føre eller på annen måte utle­vere per­son­op­plysninger til andre, med min­dre vi er rettslig for­p­lik­tet til det.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mot­tatt i forbindelse med din søk­nad lagres i vårt aktive elevreg­is­ter i 5 år. Opplysninger om navn og årstall for skoleåret slettes kun på forespørsel.

Opplysninger vi etter bok­føringsloven er for­p­lik­tet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i hen­hold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behan­dler dine per­son­op­plysninger i hen­hold til per­son­op­plysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres opp­merk­som på at du kan kreve innsyn i og fly­t­ting av egne per­son­op­plysninger, samt kreve ret­ting eller slet­ting av opplysninger. Det kan klages til Datatil­synet på behan­dling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikr­er dine per­son­op­plysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og til­gangskon­troll, samt ved krypter­ing av sen­si­tive del­er av avgitte opplysninger.

Informasjonskapsler

Bøm­lo FHS oper­erer bomlo.fhs.no. Denne delen informer­er deg om vår bruk av informasjonskapsler.

En infor­masjon­skapsel (cook­ie) er en liten tek­st­fil som lastes ned og lagres på data­mask­i­nen når bruk­eren åpn­er en nett­side. Ved å bruke bomlo.fhs.no sam­tykker du til at vi kan sette infor­masjon­skap­sler i net­tle­seren din.

De fleste nettsider i dag bruk­er infor­masjon­skap­sler for å bedre brukeropplevelsen.

Hvordan vi bruker informasjonskapsler

Vi bruk­er ulike infor­masjon­skap­sler til anonyme, sta­tis­tiske analyser, primært i Google sitt verk­tøy for besøkssta­tis­tikk. Sta­tis­tikk blir reg­istr­ert anonymt, og kan ikke tilbake­føres til hver enkelt bruker.

Adobe Fonts / webskrifter

Vi bruk­er en tjen­este fra Adobe for å pre­sen­tere skrifter/fonter. Dette blir gjort uten at vi/Adobe angir eller bruk­er infor­masjon­skap­sler for å levere skriftene. Les mer her.

Kontaktinformasjon

Hen­ven­delser om hvilke opplysninger som er reg­istr­ert, ret­ting og slet­ting kan sende skriftlig til føl­gende adresse:

Bøm­lo Folke­høgskule
Olavs­plas­set 11
5437 FINNÅS

post@bomlo.fhs.no   

hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs