Vill Vest på Bømlo

På lin­ja «Friluft­sliv: Vill Vest» nyt­tar dei naturen som klasserom heile året. Og kan­skje er dette ei sunn motvekt til kra­va som unge møter i dag? Lærar, Øyvind Rolf­snes-Flock, mein­er det er vik­tig å inspir­era ele­vane til friluft­sliv som livsstil. Me tok ein triv­e­leg prat med han.

Mitt år på Friluftsliv Kyst og Fjell

Jeg husker da jeg søk­te på Bøm­lo Folke­høgskole i fjor var målet mitt først og fremst å komme meg bort fra hjemmest­edet mitt. Spe­sielt med tanke på at det hadde gått et år med Coro­na og innskrenkninger. Jeg bor egentlig i Tysk­land i Köln, men er halvt norsk, siden mam­ma kom­mer fra Norge. Gjen­nom henne […]

Reisebrev fra Sør-Afrika

Hei­hei Bømlo!
Nå sit­ter vi på avs­lut­tningsmid­da­gen i Sør-Afri­ka. For noen fan­tastiske tre uker vi har hatt, fylt med opplevelser vi alltid kom­mer til å huske! 

Presentasjon av linjelærar Øyvind

Det vik­tig­ste for meg som lær­er ved Bøm­lo Folke­høgskule er å legge til rette for store natur­op­plevelser, legge til rette for utfor­dringer og mestring­sop­plevelser, inspirere til friluft­sliv som livsstil, skape felleskap med andre og skape gode min­ner for resten av livet.

Sturla om Friluftslivlinja

Året på Bøm­lo Folke­høgskule har gitt meg ven­ner over hele lan­det. Og det var vik­tig for meg å ta med meg disse flotte men­neskene videre i livet. Bøm­lo Folke­høgskule la til rette for gode relasjon­er mel­lom elever og ansat­te. Det var alltid et smil og en vennlig tone. Og net­topp dette har jeg tatt med […]

– Jeg har fått et helt nytt forhold til friluftsliv

Før måtte fam­i­lien gjerne hale byjen­ta Kris­tine Sandnes ut i skog og mark. Nå er det hun som ivr­er for fjell­tur­er og over­nat­tinger i telt. – Jeg anbe­faler friluft­slivs­lin­jene på Bøm­lo folke­høgskule varmt til alle, uansett om du allerede er frilufts­men­neske eller bare ønsker et annerledes skoleår der du utfor­dr­er og utvikler deg selv, smil­er 21-åringen […]

Sondre Skaar om Friluftsliv: Kyst & fjell

At jeg val­gte å gå et år på Bøm­lo FHS har jeg aldri angret på! Det ga meg så utrolig mange gode tur­er, opplevelser og ikke minst min­ner. Skolen og lær­erne leg­ger opp til et veldig bra miljø, hvor man får mulighet til å utvikle seg selv og få ven­ner for livet!  Da jeg ankom skolen […]

Laurits om Friluftsliv Sør-Afrika

“For et år! For en skole! For noen opplevelser! Viss du leter etter en lin­je med et bredt spek­ter av aktiviteter, så er du kom­met rik­tig. Kajakk­tur i solnedgang på Bøm­lo, raft­ing i Zam­bezi Riv­er, skikjøring i snø­fylte anlegg i Røl­dal og surf­ing på noen av Sør-Afrikas beste sur­fe­plass­er er bare noen av de ufor­glem­melige øye­b­likkene fra dette året. 

Reisebrev fra Sør-Afrika

I starten av novem­ber hadde friluft­sliv klassen ved Bøm­lo folke­høyskole en treuk­er­stur til Afrika.