Freds­fes­ti­valen 2020

Hvert år arran­gerer elevene ved Bømlo folke­høg­skole en freds­fes­tival. I løpet av freds­fes­ti­valen løfter vi fram spen­nende og dags­ak­tu­elle problem­stil­linger. Tidli­gere tema har for eksempel vært klima­end­ringer, frem­med­frykt og mennesker på flukt. Freds­fes­ti­valen består av en barnedag og en fagdag. Under barne­dagen arran­gerer vi ulike akti­vi­teter for barn knyttet til temaet og på fagdagen invi­terer vi aktu­elle fore­drags­hol­dere og […]