Anna om Latin-Amerika-linja

Eg gjekk på lin­ja Fokus: Latin-Amer­i­­ka på Bøm­lo Folke­høgskule året 2017/2018. Å ha eit år utan for­vent­ning­s­press, der du berre skal fokusere på å ha det bra, er noko eg trur alle treng. Folke­høgskulen lærte meg at ein må tørre å satse, i til­legg til at pres­set om å komme raskt vidare i livet er ikkje […]

Reisebrev fra Latin-Amerika

Alt er plan­lagt og tilret­te­lagt: etter mange uker med for­bere­delser står endelig tre uker i farg­erike Ecuador og Colom­bia for tur. Ai caramba!

Hilsen fra Equador

De siste dagene i Ecuador tilbrak­te Fokus: Latin-Amer­i­­ka i urfolk­sland­byen Chilca­pam­ba i Andes. Her var vi friv­il­lig på den lokale bar­neskolen, vi lek­te med bar­na i barne­ha­gen og vi del­tok i jord­bruk­sar­beid. Vi har også gått på tur i fjel­lene og lært om medis­in­planter. Nå er vi på plass i Colombia!

Sara Shi Øyen om Fokus: Latin-Amerika

Som jeg savn­er klassen og den fan­tastiske tiden vi hadde sam­men på lin­ja Fokus: Latin-Ameri­ka! Selv om man kom­mer til å bli kjent med alle på skolen gjen­nom året, er det noe helt spe­sielt med gjen­gen man går i klasse med. Her møter du mange ulike per­son­er og frem­tidi­ge ven­ner, som alle del­er en felles inter­esse for denne ekso­tiske ver­dens­de­len i vest. På lin­je­tur får man unike opplevelser sam­men, og blir kjent med hveran­dre på en helt ny måte. Man kan trygt si at vi ble en godt sam­men­spleiset vennegjeng. 

Linnea om Fokus Latin-Amerika

Å være elev ved Latin Amer­i­­ka-lin­­jen på Bøm­lo Folke­høgskole er litt av en opplevelse. Skolen server­er et under­vis­ning­sop­p­legg du selv er delak­tig i å bestemme hvor­dan skal være, og du slip­per å måtte svare til strenge videregående-krav. De første måne­dene bruk­te vi under­vis­ningstimene til å for­berede oss til lin­je­turen vår.