Lars om Afrikalinja

Etter videregående var jeg lei av å sitte på den tradis­jonelle skolebenken. Der­for dro jeg på Bøm­lo for et litt annerledes år. Jeg husker godt første dagen på Bøm­lo. Jeg var nervøs for­di dette var et sted hvor jeg ikke kjente noen, en følelse jeg ikke hadde kjent siden jeg beg­y­nte på bar­neskolen. Men nervøsiteten […]

Sturla om Friluftslivlinja

Året på Bøm­lo Folke­høgskule har gitt meg ven­ner over hele lan­det. Og det var vik­tig for meg å ta med meg disse flotte men­neskene videre i livet. Bøm­lo Folke­høgskule la til rette for gode relasjon­er mel­lom elever og ansat­te. Det var alltid et smil og en vennlig tone. Og net­topp dette har jeg tatt med […]

Beca para un estudiante del Sáhara Occidental

Beca para estu­di­antes del Sáhara Occi­den­tal Bøm­lo Folk High School invi­ta a jóvenes adul­tos del Sáhara Occi­den­tal a solic­i­tar una beca de un año en nues­tra escuela. El estu­di­ante debe ten­er entre 18 y 21 años cuan­do comience el año esco­lar en agos­to de 2020 y hablar español. Los saha­rauis que viv­en en el ter­ri­to­rio del […]

Nytt treningsrom

Vi har pus­sa opp det gam­le tren­ingsrom­met, laga eit nytt og kjøpt inn meir utstyr. No vart det veldig bra!

Hilsen fra Equador

De siste dagene i Ecuador tilbrak­te Fokus: Latin-Amer­i­­ka i urfolk­sland­byen Chilca­pam­ba i Andes. Her var vi friv­il­lig på den lokale bar­neskolen, vi lek­te med bar­na i barne­ha­gen og vi del­tok i jord­bruk­sar­beid. Vi har også gått på tur i fjel­lene og lært om medis­in­planter. Nå er vi på plass i Colombia!

Sondre Skaar om Friluftsliv: Kyst & fjell

At jeg val­gte å gå et år på Bøm­lo FHS har jeg aldri angret på! Det ga meg så utrolig mange gode tur­er, opplevelser og ikke minst min­ner. Skolen og lær­erne leg­ger opp til et veldig bra miljø, hvor man får mulighet til å utvikle seg selv og få ven­ner for livet!  Da jeg ankom skolen […]

Eirin Glimstad om Down Under

Livet på folke­høgskole er fan­tastisk, og livet som folke­høgskoleelev på Bøm­lo Folke­høgskule er enda bedre! 

Anna Mo Andreassen om Friluftsliv: Vill vest

Jeg husker det som om det var i går da jeg satt hjemme, forvir­ra som få, og ikke skjønte hvilken folke­høgskole jeg burde velge. At mitt valg til slutt lan­det på Bøm­lo Folke­høgskule, og lin­ja Friluft­sliv: Vill vest, er jeg evig takknem­lig for! Hva fris­ter vel ikke mer enn å ha vest­land­sna­turen som sitt klasserom […]

Øystein Sand om Fokus: Afrika

Jeg har alltid drømt om å reise til Afri­ka. Etter å ha finkjem­met kat­a­lo­gene til utal­lige folke­høgskol­er ble Fokus: Afri­ka på Bøm­lo Folke­høgskule etter­hvert det åpen­bare val­get. Lin­ja kunne by på spen­nende opp­legg og en even­tyrlig lin­je­tur. Kom­bin­ert med uslåelig vest­land­snatur og val­gfag med friluft­sliv, kajakk og kla­tring ble val­get noe jeg aldri har angret på. 

Sara Shi Øyen om Fokus: Latin-Amerika

Som jeg savn­er klassen og den fan­tastiske tiden vi hadde sam­men på lin­ja Fokus: Latin-Ameri­ka! Selv om man kom­mer til å bli kjent med alle på skolen gjen­nom året, er det noe helt spe­sielt med gjen­gen man går i klasse med. Her møter du mange ulike per­son­er og frem­tidi­ge ven­ner, som alle del­er en felles inter­esse for denne ekso­tiske ver­dens­de­len i vest. På lin­je­tur får man unike opplevelser sam­men, og blir kjent med hveran­dre på en helt ny måte. Man kan trygt si at vi ble en godt sam­men­spleiset vennegjeng.