Presentasjon av linjelærer Guro

Mitt mål er å gjøre det jeg kan for at skoleåret blir lærerikt, sosialt og at alle finner den beste ver­sjo­nen av seg selv- for seg selv, men også i møte med andre mennesker.

Bømlo Folkehøgskule — strikkegenser

Endelig har vi fått vår egen strikkegenser! Møn­steret på genseren rep­re­sen­ter­er den vakre naturen vi har her på Bøm­lo, med kystlin­je i alle ret­ninger og et vari­ert land­skap. Genseren er designet for å skape et pos­i­tivt minne enten før du beg­yn­ner, mens du går, eller etter du er fer­dig på skolen. Vanske­lighets­graden på genseren er […]

Fra elev ved Bømlo Folkehøgskule til sykepleier

Etter videregående var jeg usikker på hva jeg ville stud­ere, og etter å ha hørt mye pos­i­tivt om folke­høgskole bestemte jeg meg for å søke selv. Jeg må si jeg var rimelig spent og nervøs den første dagen. Plut­selig var jeg aleine på ei øy mile­vis hjem­me­fra! Heldigvis var alle de andre i akku­rat samme […]

Sigurd om året på Bømlo Folkehøgskule

Jeg gikk på Bøm­lo FHS skoleåret 2013/14, på lin­ja «Mat med smak av ver­den», der vi laga mat til resten av skolen, lærte om mat og mat­pro­duk­sjon, og hadde det veldig gøy. Skoleåret var fylt av mange gode dager på kjøkkenet, tur­er på den flotte øya og fine kvelder med gjen­gen i huset jeg bodde […]

Lars om Afrikalinja

Etter videregående var jeg lei av å sitte på den tradis­jonelle skolebenken. Der­for dro jeg på Bøm­lo for et litt annerledes år. Jeg husker godt første dagen på Bøm­lo. Jeg var nervøs for­di dette var et sted hvor jeg ikke kjente noen, en følelse jeg ikke hadde kjent siden jeg beg­y­nte på bar­neskolen. Men nervøsiteten […]

Sturla om Friluftslivlinja

Året på Bøm­lo Folke­høgskule har gitt meg ven­ner over hele lan­det. Og det var vik­tig for meg å ta med meg disse flotte men­neskene videre i livet. Bøm­lo Folke­høgskule la til rette for gode relasjon­er mel­lom elever og ansat­te. Det var alltid et smil og en vennlig tone. Og net­topp dette har jeg tatt med […]

Beca para un estudiante del Sáhara Occidental

Beca para estu­di­antes del Sáhara Occi­den­tal Bøm­lo Folk High School invi­ta a jóvenes adul­tos del Sáhara Occi­den­tal a solic­i­tar una beca de un año en nues­tra escuela. El estu­di­ante debe ten­er entre 18 y 21 años cuan­do comience el año esco­lar en agos­to de 2020 y hablar español. Los saha­rauis que viv­en en el ter­ri­to­rio del […]

Nytt treningsrom

Vi har pus­sa opp det gam­le tren­ingsrom­met, laga eit nytt og kjøpt inn meir utstyr. No vart det veldig bra!