Presen­ta­sjon av linje­lærar Øyvind

Det viktigste for meg som lærer ved Bømlo Folke­høg­skule er å legge til rette for store natur­opp­le­velser, legge til rette for utford­ringer og mest­ringsopp­le­velser, inspi­rere til friluftsliv som livs­stil, skape felle­skap med andre og skape gode minner for resten av livet.

Presen­ta­sjon av linje­lærer Guro

Mitt mål er å gjøre det jeg kan for at skole­året blir lære­rikt, sosialt og at alle finner den beste versjonen av seg selv- for seg selv, men også i møte med andre mennesker.

Fra elev ved Bømlo Folke­høg­skule til sykepleier

Etter videre­gå­ende var jeg usikker på hva jeg ville studere, og etter å ha hørt mye posi­tivt om folke­høg­skole bestemte jeg meg for å søke selv. Jeg må si jeg var rimelig spent og nervøs den første dagen. Plut­selig var jeg aleine på ei øy milevis hjem­mefra! Heldigvis var alle de andre i akkurat samme […]

Sigurd om året på Bømlo Folkehøgskule

Jeg gikk på Bømlo FHS skole­året 2013/14, på linja «Mat med smak av verden», der vi laga mat til resten av skolen, lærte om mat og matpro­duk­sjon, og hadde det veldig gøy. Skole­året var fylt av mange gode dager på kjøk­kenet, turer på den flotte øya og fine kvelder med gjengen i huset jeg bodde […]

Lars om Afrikalinja

Etter videre­gå­ende var jeg lei av å sitte på den tradi­sjo­nelle skole­benken. Derfor dro jeg på Bømlo for et litt anner­ledes år. Jeg husker godt første dagen på Bømlo. Jeg var nervøs fordi dette var et sted hvor jeg ikke kjente noen, en følelse jeg ikke hadde kjent siden jeg begynte på barne­skolen. Men nervøsiteten […]

Sturla om Friluftslivlinja

Året på Bømlo Folke­høg­skule har gitt meg venner over hele landet. Og det var viktig for meg å ta med meg disse flotte mennes­kene videre i livet. Bømlo Folke­høg­skule la til rette for gode rela­sjoner mellom elever og ansatte. Det var alltid et smil og en vennlig tone. Og nettopp dette har jeg tatt med […]

Anna om Latin-Amerika-linja

Eg gjekk på linja Fokus: Latin-Amerika på Bømlo Folke­høg­skule året 2017/2018. Å ha eit år utan forvent­nings­press, der du berre skal foku­sere på å ha det bra, er noko eg trur alle treng. Folke­høg­skulen lærte meg at ein må tørre å satse, i tillegg til at presset om å komme raskt vidare i livet er ikkje […]