Reisebrev fra Gambia

Etter å ha drømt og gledet oss til 3 ukers studietur til Gambia i Vest Afrika var vi endelig på vei!

Med full­spekka opp­legg som bal­anser­er mel­lom fan­tastiske opplevelser og faglig innhold, var for­vent­nin­gene til studi­eturen i Gam­bia sky­høye! Vi så alle frem til nye inntrykk, men­neskemøter, aktiviteter, ekskursjon­er og besøk på ulike helseinstitusjoner!

Vi startet første dag med gripende inntrykk: et besøk til Tan­ka Tan­ka, det eneste psyki­a­triske syke­huset i Gam­bia. Dette ble en sterk opplevelse for de fleste, da det stod i stor kon­trast til de forhold­ene vi er vant til i Norge. Men uansett trøster det å tenke at de får pro­fesjonell hjelp – dog på en annen måte enn hjemme. Videre ven­tet et besøk til CPA som job­ber for barns ret­tigheter i Gam­bia, noe det er stort behov for! Bra det fins organ­isas­jon­er som job­ber tett opp mot myn­dighetene for å styrke barns rettigheter!

Videre ankom­mer vi Wasu Stone Cir­cles og lands­byen Jamali. Wasu Stone Cir­cles er på UNESCO ver­den­sarvliste og er mange gravstein­er, trolig for de kon­gelige, som er over tusen år gam­le. I lands­byen fikk vi servert peanøttgrøt, som forøvrig kan fint beskrives som en under­lig kuli­narisk opplevelse, samt en guidet tour. Her fikk vi innpass i noen av hjemmene og et innblikk i dagliglivet til lokalbe­folknin­gen. Noen av oss hadde med klær som ble don­ert til de som trengte det. Det var utrolig rørende å se hvor mye så lite kan bety!

Fiske­lands­byen Gun­jur sto for tur, der eimen av fisk, store fiske­båter, masse folk i arbeid på både på sjø og land var nor­malen. Luk­ten kan ikke beskrives i ord, men noen vil si det luk­tet penger da det er god økono­mi i fiskein­dus­trien også her i Gam­bia. Vi klar­er likev­el å finne oss et rolig sted uten fiskeeim på stran­den hvor vi lad­er bat­te­riene til de kom­mende dagene. For vi trenger litt ener­gi når vi tar oss en båt­tur til Sene­gal. Der slap­per vi av og kos­er oss på Foot­steps, rot­er oss bort på marked i Brika­ma og spis­er ital­ien­sk piz­za på minirestau­rant. Det er litt godt med avbrekk innimel­lom alt alvoret.

I Jan­Jan Bureh, tidligere George­town traff vi den tøffeste dama hjemme i hagen hennes. Hun var en av mange kvin­ner som prak­tis­erte omskjæring av jen­ter, men som nå vil­lig del­er av sin kunnskap og sine erfaringer for å sette søkel­y­set på temaet. Omskjæring av jen­ter er for­budt i Gam­bia, men skjer likev­el i noen sam­funnslag. Lem­lest­ede jen­ter blir skadet for livet, mis­ter mulighet til sek­suell nytelse og fød­sel blir både prob­lema­tisk og smerte­full. Vi ble grepet av his­to­riene hennes og noen av oss ble sint og frus­tr­ert men sam­tidig glad for at jobben for å få bukt med omskjæring er startet.

Vi sit­ter igjen med så mange inntrykk fra turen vår i Gam­bia, og ikke minst ser vi at bis­tansar­beid, som for eksem­pel barne­hjem­met Her­man Gmein­er som er drevet av SOS barneby­er, har stor innvirkn­ing på lokalbe­folknin­gen. Vi ser at det virk­er! Og innimel­lom alt alvor byr Gam­bia på even­tyrlig natur, fan­tastiske dyr og adren­a­l­in­fylte aktiviteter.

Mer innblikk
hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs