Reisebrev fra Afrika

Å få oppleve Afrika er noe vi kommer til å ta med oss resten av livet, med kontrastfylte begivenheter fra første stund.

Vi lan­der i Nairo­bi, Kenya og starter med et møte med majestetiske sji­raf­fer og får kjenne på ekte afrikan­sk gjest­fri­het gjen­nom et nydelig måltid hjemme hos tur­guiden vår og hans fam­i­lie. Kon­trasten blir stor når vi allerede dagen etter besøk­er Muku­ru kva Njen­ga, en av Nairo­bis største slum­mer. Dette gjorde helt klart inntrykk, men i møtet med beboerne var det langt fra nitrist da de stråler av pågangsmot og pos­i­tivitet, glede, omsorg og ikke minst dans!

Videre fikk vi se hvor­dan det er å dri­ve hjel­pear­beid i Nairo­bi, da vi besøk­te organ­isas­jo­nen Maisha Mema i byde­len Sowe­to. De job­ber med å gi barn i vanske­lig situ­asjon­er et sko­letil­bud. Mange av bar­na måtte ha fun­net seg en jobb for å over­leve om de ikke hadde kom­met til hjelp. Senere får vi innpass hos Green Belt Move­ment og plantet et tre som vi kalte for Julian. Det skal stå og vokse sam­men med de trærne som er plantet av tidligere Bøm­lo-elever. Videre en annen dag besøk­er vi David Sheldrick Ele­phant Orphan­age og får kose og dulle med forel­dreløse elefanter.

Vi lær­er utrolig mye ved å få innpass hos men­nesker i ulike stam­mer og miljøer. Vi har tilbrakt tid hos Kikuyu-stam­men, sovet hos verts-fam­i­li­er og kom­met tett på deres hverdag. Vi får oppleve og delta i tradis­jonelle danser og rit­ualer, og de mest barske av oss kan skryte av å ha slak­tet en geit som ble tilberedt til et blod­fer­skt måltid.

Vi for­fly­t­ter oss til Ugan­da og mange av oss har krys­set av både strikkhopp og raft­ing på Nilen fra buck­etlista. Vi kom­mer aldri til å glemme adren­a­l­in­rushet og død­sang­sten som stryk­er over oss når båten tip­per. Heldigvis har vi flinke og erfarne guider som pass­er på oss hele tiden! Fart og spen­ning blir det også når vi kjør­er Quad­bike (firhjul­ing), som blir en annerledes og aktiv måte å oppleve det fan­tastiske land­skapet på!

Vi møter Nora, en tidligere elev på Bøm­lo fhs som tar oss med til skolen Arise and Shine. Der blir vi tatt imot med store smil, sanger og dans­ing! Det er så fint å se hva Nora gjør for skolen, og møtet med de flotte elevene som tok oss imot med åpne armer gjorde inntrykk. Det er litt rart å ramse opp noen av møtene vi har hatt med hjel­pear­bei­dere i pos­i­tiv for­stand, men gjør noe med deg å se at bis­tand virk­er! At vi kan bistå i å dri­ve et medisin­sk sen­ter som Karin Med­ical Cen­ter, eller hjelpe tidligere bar­nesol­dater og barne­brud­er i Bun­gati­ra få livene sine tilbake. Å møte disse skjebnene gjør sterkt inntrykk, men likev­el sit­ter vi igjen med en takknem­lighet for å kunne være med på å rette noe som er feil og gle­den av å møte dem gjen­nom dans og sang gir et håp om en bedre fremtid.

De siste dagene får vi den ulti­mate kon­trasten: fra å bo i enkle hyt­ter av kumøkk hos Masaiene som lær­er oss om sin his­to­rie, kul­tur og ikke minst dans, til å avs­lutte med total avkobling i tur­ist­par­adis­et Zanz­ibar. I denne roen på sol­fylte, hvite stren­der får vi tid til å reflek­tere over det vi har opplevd og sette det hele i per­spek­tiv. Så blir vi ikke annet enn takknem­lige for denne muligheten til å sette oss selv i et glob­alt per­spek­tiv og oppleve at man kan rekke en hjelpende hånd over landegrensene.

Mer innblikk
hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs