Verden venter på deg!

Kjenner du reiselysten boble? Nå ligger verden igjen åpen for oss! Som elev på Bømlo Folkehøgskule får du tilbud om linje- og fellesturer til destinasjoner som skaper opplevelser, læring, nye perspektiver og ettertanke.

Tur­er i inn- og utland har alltid vært en vik­tig del av studi­etil­budet vårt.  I år drar lin­jene til even­tyrlige og inter­es­sante sted­er i Afri­ka, Europa og Norge i høstsemesteret.

I vårse­mes­teret plan­leg­ger skolen en friv­il­lig fellestur – en spen­nende reise til ekso­tiske Bosnia-Herze­gov­ina og nabolan­det Mon­tene­gro. Her får du oppleve store kon­traster når vi besøk­er både stor­by­er og små lands­by­er uten­for allfarvei.

Skolen har «i alle år» også hatt faste sko­le­tur­er til vin­terel­do­ra­doet Hov­den, spek­takulære Preikestolen og idyl­liske Espevær, noe som er inklud­ert i skolepen­gene. Det skal vi selvsagt i år også, så her ven­ter en liten smak av Norge.

I en tid der bærekraft, kli­ma, miljø og ans­varlighet blir mer og mer vik­tig, hvor­for vel­ger vi så å sette oss på fly­et til reisemål langt av gårde? Er det særlig smart, bare for at vi skal «ha det gøy» på tur? Så abso­lutt, men­er vi.

Ja, reisene våre har et defin­i­tivt et kli­ma- og miljøavtrykk. Det skal ikke feies under en stol. Men selv om vi har det utrolig gøy, er turene veldig mye mer enn ekso­tiske ferier. Ved å besøke sted­er, kul­tur­er, pros­jek­ter og aktiviteter vi har om på skolen, får vi en langt bedre forståelse for temaene vi fordyper oss i og lær­er langt mer enn ved å se en film eller høre lær­eren fortelle. Gjen­nom møter med men­nesker i deres hverdag, får vi også nye per­spek­tiv­er på ver­den og livene våre. På flere av lin­je­turene deltar vi direk­te i sol­i­daritet­sar­beid, et av fun­da­mentene folke­høgskolen vår er bygd på. I til­legg men­er vi at reisene også bidrar til selv­forståelsen vår, der vi gjen­nom å reise og bo tett på hveran­dre i nye situ­asjon­er og miljøer lær­er både oss selv og medelevene våre bedre å kjenne.

Klar for å oppleve ver­den igjen? Bli med oss, da vel!

hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs