Et pusterom med stor nytteverdi

Faglig utvikling, økt læringsglede og større selvstendighet: Det er ikke rent lite du sitter igjen med selv om året på Bømlo Folkehøgskule er fritt for karakterer og eksamener.

«Hva har jeg igjen for et år på folkehøgskole?»

«Er det ikke bedre å gi seg i kast med høyere utdan­ning eller jobb med en gang?»

Disse spørsmå­lene stilles hvert år av mange poten­sielle folke­høgskoleelever og forel­drene deres. De fær­reste tvil­er nok på at de vil få et gøyalt og opplevelses­rikt skoleår, men utover dette – hvilket utbytte vil de egentlig sitte igjen med?

Uavhengige under­søkelser av elevers til­fred­shet med sko­letil­budet, utført av EPSI Rat­ing, har i en årrekke vist at folke­høgsko­lene scor­er høyt. Elevene gir gode tilbakemeldinger på det faglige innhold­et og lær­ernes kom­petanse. I under­søkelsen fra 2021 kom­mer det blant annet fram at elevene opplever at året på folke­høgskole har gitt dem et faglig løft innen deres fordyp­n­ing­som­råde, vært med på å gjøre dem mer selvs­tendi­ge, og det har skaf­fet dem verdi­fulle bek­jentskaper og nettverk. Alt dette er kom­mer godt med når du skal videre i utdan­ningsløpet og arbeidslivet.

Som elev på folke­høgskole vel­ger du både skolen og fagene selv. Det gir i seg selv god moti­vasjon som utgangspunkt for læring. At under­vis­nin­gen i stor grad er aktivitets- og erfar­ings­basert, og tar i bruk mange ulike læringsare­naer, bidrar til lyst­be­tonte læring i et fel­lesskap som gir ypperlige vilkår for faglig utvikling.

Det trygge og stim­ulerende læringsmiljøet, sam­men med fraværet av karak­ter- og eksamen­spress, har en pos­i­tiv effekt. Det vis­er under­søkelser gjen­nom­ført blant elever som nærmer seg slut­ten på sin tid på folke­høgskole. Omtrent tre av fire svar­er at de har fått en mer pos­i­tiv hold­ning til læring, og et enda høyere tall sier at de får «mye ny kunnskap» i faget. Folke­høgsko­lene erfar­er også at elever som har drop­pet ut av tidligere skole­gang får moti­vasjo­nen tilbake og tar fatt på neste etappe i utdan­ning eller arbei­d­sliv med fornyet selvtillit.

For mange er folke­høgskoleåret første gang de for­later redet og skal bo og leve uten forel­dre og søsken. Og inter­natlivet er langt mer enn kost og losji – det er også en vik­tig læringsare­na. Å bo sam­men med andre gjør noe med deg – du lær­er både samar­beid og å ta hen­syn til andre. En under­søkelse utført av NTNU Sam­funns­forskn­ing framhev­er særlig selvtil­lit, sosial kom­petanse og «mestrings­for­vent­ning» som vik­tige effek­ter av folkehøgskoleåret.

Fremde­les usikker på om folke­høgskole er noe for deg? Her er enda flere grun­ner til å gi deg selv et pus­terom på Bøm­lo mel­lom videregående og høyere utdan­ning eller arbeidsliv:

  • Du får fordype deg og prøve ut de fagene du har lyst til
  • Du blir kjent med folk fra hele Norge og andre land.
  • Du lær­er å samar­bei­de med folk som er annerledes enn deg selv
  • Du lær­er uten karakterpress
  • Du blir mer engas­jert i ver­den rundt deg
  • To til­leg­gspo­eng for videre studier
  • Vit­nemål med over­sikt over hvilke fag du har tatt
  • Per­son­lig veiled­ning av lærere med god kompetanse
  • Prak­tisk erfaring
Mer innblikk
hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs