Presentasjon linjelærar kjetil

Mitt hovudmål for deg som elev på Bømlo FHS, er at når skuleåret er slutt, så reiser du i frå oss med eit lass av gode opplevingar

Eg er frå Stord og har fire barn.

Av utdan­ning har eg his­to­rie, sosialantropolo­gi, sosial psykolo­gi og reli­gionsviten­skap frå uni­ver­sitetet i Bergen.

Eg har vore lærar ved Bøm­lo Folke­høgskule sidan 2006. Tidli­gare arbei­d­de eg fleire år som lærarvikar på Bøm­lo og Stord.

Eg har hatt ans­var for lin­je­turen til Afri­ka sidan hausten 2006. I til­legg har eg også vore reise­leiar for skule­turen til Kina i fleire år.

Mitt hov­ud­mål for deg som elev på Bøm­lo FHS, er at når skuleåret er slutt, så reis­er du i frå oss med eit lass av gode opplevin­gar. Desse opplevin­gane skal vere ei fin bland­ing av faglege og sosiale opplevingar.

Det er vik­tig for meg at du får kjennskap til det Afri­ka som eg kjen­ner, og som er noko anna enn det Afri­ka me får pre­sen­tert gjen­nom media. Det er vik­tig for meg at du får min­ner frå det sosiale livet på skulen og frå reisene, og at du kjen­ner på deg sjølv at dette året, det gjorde noko pos­i­tivt med deg.

Hels­ing Kjetil

hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs