Lars om Afrikalinja

Etter videregående var jeg lei av å sitte på den tradis­jonelle skolebenken. Der­for dro jeg på Bøm­lo for et litt annerledes år. Jeg husker godt første dagen på Bøm­lo. Jeg var nervøs for­di dette var et sted hvor jeg ikke kjente noen, en følelse jeg ikke hadde kjent siden jeg beg­y­nte på bar­neskolen. Men nervøsiteten gikk fort over når jeg traff de andre elevene som skulle gå der. Ingen kjente hveran­dre fra før, noe som førte til at alle på en måte «kjente» hveran­dre fra første stund og nye vennskap ble stiftet fort.

Det finnes utrolig mange flotte opplevelser på Bøm­lo. Hvis jeg skal trekke frem en opplevelse som jeg husker godt var da vi skulle kjenne på hvor­dan det var å gå gjen­nom sko­gen en hel natt å få oppleve hvor­dan det var å være fly­k­t­ning. På veien møtte vi mil­itser og kor­rupt poli­ti i til­legg til kulde og våte klær. Selv om dette var skue­spill og at det ikke kan sam­men­lik­nes med å være fly­k­t­ning i virke­ligheten var det fint å kunne hjelpe andre og få hjelp selv gjen­nom sko­gen. Vi ble tvunget til å samar­bei­de godt på lag noe vi også fikk til, som ga en mestringsfølelse.

En av de erfarin­gene jeg har satt mest pris på med å gå et år på Bøm­lo er at jeg ble kjent med folk som både var like meg seg og folk som var totalt forskjel­lige fra meg. Dette gjorde at jeg som kom fra videregående og der hadde opp­søkt en viss type men­nesker fikk utvidet horison­ten og opplevd hvor mange utrolig flotte per­son­ligheter som finnes. Dette tar jeg med meg videre som en uvur­derlig erfar­ing inn i vok­sen­livet som fer­dig utdan­net lær­er hvor det er vik­tig å forstå alle typer elever man møter.

Når jeg beg­y­nte på lær­erstudi­et i Bergen var det mange fra folke­høyskolen min som også skulle bo i Bergen. Til den dag i dag tre­f­fer jeg mange av disse tidligere elevene ofte og en av mine medelever har til og med blitt min sviger­søster. Så jeg er utrolig glad for at jeg fikk stiftet så mange fine vennskap på Bøm­lo som jeg kom­mer til å ha med meg resten av livet.

Hilsen Lars Bro­by Foss 

Mer innblikk
hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs