Sturla om Friluftslivlinja

Året på Bøm­lo Folke­høgskule har gitt meg ven­ner over hele lan­det. Og det var vik­tig for meg å ta med meg disse flotte men­neskene videre i livet. Bøm­lo Folke­høgskule la til rette for gode relasjon­er mel­lom elever og ansat­te. Det var alltid et smil og en vennlig tone. Og net­topp dette har jeg tatt med meg videre inn i jobb­hverda­gen. Alle skal bli sett.

Jeg har også tatt med meg kunnskap om friluft­sliv. Gjen­nom delt­agelse på friluft­slivlin­jen så har jeg kunne ta med meg kunnskap og gle­den med friluft­sliv. Og dette har hjulpet meg til å kunne se mulighetene! Enten om det er dags­tur­er i sko­gen, eller lengre tur­er på fjel­let med over­nat­ting, så har jeg alltid med meg noe fra Bømlo.


I dag stud­er­er jeg reli­gionsviten­skap sam­tidig som jeg arbei­der som lær­er. Jeg stud­erte «Lek­tor i sam­funnsfag» ved Nord uni­ver­sitet i Bodø. De første årene i Bodø så bodde jeg sam­men med noen fra folke­høgskolen. Etter endt utdan­nelse våren 2020, så fly­t­tet jeg til Bergen. Og her bor jeg også med noen fra folke­høgskolen. Selv om pan­demien set­ter en stoppe for fysiske møter, så er det stadig kon­takt med folke­høgskole ven­ner på tele­fon. Og da er det alltid mim­ring fra et helt fan­tastisk år på Bømlo.

Et av de beste minnene fra året på Bøm­lo Folke­høgskule. Må være fra en av de mange kajakk­turene med friluft­slivlin­jen. Da vi padlet til Utslåt­tøy. En liten øy på utsi­den av Bøm­lo. Selve kajakk­turen dit bød på fan­tastisk natur og blikkstille vann. Vi hadde med oss telt og god mat. Telt­plassen var midt på øya, med gode kla­tremu­ligheter rundt. Mot kvelden satt vi rundt bålet. I til­legg så hadde jeg flotte men­nesker rundt meg. Et sånt minne gjør at jeg virke­lig savn­er året på Bøm­lo Folkehøgskule.

Et annet minne fra folke­høgskolen er avs­lut­nings­turen vi hadde til prekestolen. Det var noe helt spe­sielt å kunne dra på en slik tur med hele skolen. Denne turen var også vemodig da det indik­erte slut­ten på det beste året i mitt liv.

Med hilsen Sturla Aas, lek­tor i sam­funnsfag
Kull 2014

Mer innblikk
hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs