Aleksander Bømlo Folkehøgskule

Aleksander René Frontéri om Miljø & Bærekraft

Det er helt umulig å vite hvor­dan folke­høgskoleåret kom­mer til å bli, men det er garan­tert at det blir et spen­nende, lærerikt og vari­ert år. Det er vanske­lig å vite, for­di du aldri vet hvilke men­nesker du vil dele året sam­men med!

Det beste med å ha gått lin­ja Miljø og Bærekraft var å møte andre som er like engas­jerte som deg selv! Jeg fikk muligheten til å dele tanker, syn­spunk­ter og erfaringer. Ved å diskutere med andre fikk jeg nye ideer om hva som er bærekraftig og hvor­dan man kan til­føre miljøvennlige han­dlinger i sin egen hverdag. Dette engas­je­mentet smit­tet, og følelsen av fel­lesskapet for å kjempe for en vik­tig sak ble styr­ket. Jeg følte plut­selig at jeg sto sam­men om saken.

Timene var veldig vari­erte, da vi ofte var med selv på å bestemme hva vi ville gjøre. Vi gjorde alt fra å besøke vin­d­møllepark, lage DIY såpestykke og fuk­tighet­skrem og lage veg­e­tarpiz­za til å se på miljø­doku­mentar­er, diskutere FNs bærekraft­mål med FN og ha egne fordyp­n­ing­spros­jek­ter om ulike miljøprob­le­mer. Vi fant ut av at det er enklere å ta vare på miljø, dyr og andre hvis du også tar vare på ditt eget velvære.

Lin­je­turen kan jeg snakke mye om! I novem­ber reiste vi på Inter­rail — 6 ulike land i Europa på tre uker! Her var vi også med på å plan­legge hvor vi ville reise selv. Det gjen­speilet mye av det vi gjorde i timene. Vi møtte ulike folk og bedrifter som har fokus på bærekraft, og de delte sine ideer om hvor­dan vi utvikler ver­den i en bærekraftig ret­ning. Blant dem møtte vi en dan­sk arkitekt med fokus på å designe bærekraftige bygninger og viste oss kreative løs­ninger. I flere land opplevde vi den vakre naturen. Spe­sielt Øster­rike med sine mek­tige fjell var en utrolig opplevelse!

Vi benyt­tet oss av Too­Good­To­Go og prøvde ut dump­ster div­ing for å spise mer miljøvennlig på turen. 

Etter et år på lin­ja føler jeg at jeg verd­set­ter å være i naturen i mye større grad. Vi kunne finne på å gå tur­er, syk­le rundt i den vakre vest­landske idyllen på Bøm­lo og til og med sanke vær (jeg satt i en båt med to vær!). Hvor­for vi gjorde dette var jo net­topp for å vite hva det fak­tisk er vi må beskytte!

Med fan­tastiske lærere og medelever ble året mitt på Bøm­lo ble året mitt lærerikt og moro, og det ga meg opplevelser og lær­dom jeg vil ta med videre i livet. I til­legg har jeg nå fått mange ven­ner med samme inter­esse som meg, som jeg fort­satt har kon­takt med. Jeg lærte mye om bevisst rundt miljø og bærekraft, men også mye om meg selv gjen­nom et sosialt år med mange nye erfaringer.

Med hilsen Aleksander

Mer innblikk
hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs