Fredsfestivalen 2020

Hvert år arran­ger­er elevene ved Bøm­lo folke­høgskole en freds­fes­ti­val. I løpet av freds­fes­ti­valen løfter vi fram spen­nende og dagsak­tuelle prob­lem­still­inger. Tidligere tema har for eksem­pel vært kli­maen­dringer, fremmed­frykt og men­nesker på flukt. Freds­fes­ti­valen består av en barnedag og en fagdag. Under barneda­gen arran­ger­er vi ulike aktiviteter for barn knyt­tet til temaet og på fagda­gen inviter­er vi aktuelle fore­dragsh­oldere og vi har en rekke engas­jerende fore­drag og debatter. 

Tema for årets freds­fes­ti­val er ressurs­er og vi ønsker å ta opp prob­lem­still­inger som bærekraftig utvikling, mat, kli­maen­dringer og mye annet. Foreløpige fore­dragsh­oldere er Susanne Nesse fra “Spis opp mat­en”, Amalia-Louise Minig­gio fra “Amalia plukker opp”, Mar­tin Skadal og en rep­re­sen­tant fra Natur og ung­dom. Vi skal også ha en kli­made­batt og foreløpig bekreftet er Stort­ingsrep­re­sen­tant fra Høyre for Vest­land, Liv Kari Eskeland. 

Spis opp mat­en er en folke­beveg­else startet av Mette Nygård Havre. Deres mål er å redusere matsvinn, dette gjør de ved å opp­muntre og lære folk å bruke restem­at ist­e­den for å kaste den. Susanne Nesse er en del av deres team og vil holde et 45 min­ut­ters fore­drag om deres arbeid for å inspirere de besøk­ende til å ta et grep for ikke å kaste så mye mat.

Høsten 2017 tok Amalia-Louise Minig­gio ini­tia­tivet til å starte “Amalia plukker opp”. I 70 dager reiste hun Norge rundt for å plukke søp­pel, og hun ble sjokkert av det hun så. Dette inspir­erte henne senere til å leve en “Zero Waste”-livsstil i en peri­ode uten embal­las­je og engangsar­tik­ler. Høsten 2018 reiste hun igjen rundt i Norge for å plukke søp­pel og inspirere andre til å leve grøn­nere. I 2018 vant hun Gul­lk­ly­pa, en pris som deles ut under Hold Norge Rent-kon­fer­ansen. Amalia kom­mer for å holde et fore­drag om plas­tikkforuren­sning i havet og hvor­dan du lever for å redusere til klimaavtrykk.

Mar­tin Skadal kom­mer til freds­fes­ti­valen for å snakke om sitt arbeid med den friv­il­lige organ­isas­jo­nen “World Sav­ing Hus­tle”, en organ­isas­jon han selv startet. Han vil også snakke rundt hvor­dan vi som enkelt­men­nesker kan engas­jere oss for en bedre ver­den. “Bli engas­jert, Hør Mar­tin Skadal fortelle om hvor­dan bek­jempe grådighet, uret­tfer­dighet, foruren­sning og øde­leggelser” — Helge Drange, pro­fes­sor ved Uni­ver­sitetet i Bergen.

Fra Natur og ung­dom har vi invitert Åsa Braut Bache til å snakke om temaet gruvedrift med et særlig fokus på dump­ing av gru­veav­fall. Vi vil da få høre spe­sielt om Rep­par­fjor­den og Førdefjorden.

På slut­ten av dagen inviter­er vi til kli­made­batt. Kli­maen­dringer er et fak­tum og vi alle vet at vi er nødt til å gjøre noe med det. Mange prøver å gjøre endringer på indi­vid­nivå, men vi vet også at det trengs sys­tem­a­tiske endringer for å stoppe kli­maen­dringer. Vi ønsker en der­for en todelt debatt. I den første delen av debat­ten ønsker vi å diskutere hvor­dan vi som enkelt­per­son­er kan leve på en mer bærekraftig måte og hvor­dan poli­tik­erne kan legge til rette for at vi tar de rik­tige valgene.

I del to ønsker vi å løfte blikket og diskutere hvilke tiltak Norge må ta nasjon­alt og inter­nasjon­alt for å sikre en bærekraft utvikling. Eksem­pler på temaer vi ønsker å ta opp er olje­bran­sjens framtid og det grønne skifte. Vi her på skolen har engas­jert oss i Equinors plan­er om olje­bor­ing i Aus­tral­buk­ta og dette ønsker vi også å diskutere

Mer innblikk
hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs