Koker-kloden-spørsmålstegn-Fredsfestivalen-2017-1024x606

Tidli­gere festivaler

Tema for Fredsfestivalene de siste årene.

FREDSFESTIVALEN 2019
Freds­fes­ti­valen 2019 vart arran­gert fredag 26 og laurdag 27 april, med ein barnedag og ein fagdag. Barna fekk gjennom ulike akti­vi­tetar og fore­drag lære om situa­sjonen for barn i andre land  og dei fekk bli kjent med barn som folke­høg­skule­ele­vane møtte på linjetur.

På fagdagen heldt Susann Abdullah frå Stord eit spen­nande fore­drag om flykt­ning­krisa og flykt­ning­po­li­tikk. Abdullah er sjølv tidle­gare flykt­ning frå Pale­stina. Jusstu­dent Espen Oseid Dani­elsen heldt deretter eit enga­sje­rande fore­drag om diskri­mi­ne­rande opptaks­krav for rulle­stol­bru­karar til Politi­høg­skulen. Hans arbeid viser at dei gjel­dande retnings­lin­jene er i strid med loven.

FREDSFESTIVALEN 2018
Temaet for Freds­fes­ti­valen 2018 var «Framand­frykt» og vart arran­gert 26. og 27. april. Framand­frykt blir ofte sett i saman­heng med innvand­ring og inte­gre­ring. Samtidig kan framand­frykt også oppstå i andre arenaer som til dømes i møte med psykiske lidingar, nedsett funk­sjons­evne, seksu­elle legning og kjønns­iden­titet. Dette vart det også satt fokus på under festivalen.

Freds­fes­ti­val­ko­mi­teen hadde invi­tert alle skulane og barne­ha­gane på Bømlo, og det kom om lag 140 barn frå ulike barne­skular og barne­hagar. Det var eit høgt fagleg nivå på dei ulike postane

Freds­prisen 2018 gjekk til hjelpe­or­ga­ni­sa­sjonen Part­ners Norge. Dei hjelper kvart år ein kvart million menneske i Asia og Midtausten.

Freds­kon­sert 2018 vart arran­gert i Bømlo kulturhus på kvelden fredag 27 april, med banda Oakland Rain frå Kris­tian­sand og D’AccorD frå Stord.

FREDSFESTIVALEN 2017
Temaet var “Koker Kloden?”, og det var fokus på konflikt, krig, forbruk, vern, mang­fald og bere­kraftig utvikling.

Festi­valen vart arran­gert 27 og 28 april. Barne­dagen på torsdag var på Bømlo Folke­høg­skule, då 150 barn frå barne­skular og barne­hagar på Bømlo deltok og lærde om klima og miljø.

Fagdagen fredag  var lagt til Bømlo Kulturhus, der elevar ved Bømlo Folke­høg­skule og Karmøy Folke­høg­skule var med. I tillegg var det delta­karar frå vaksen­opp­læ­ringa, senior­uni­ver­si­tetet og lokale (totalt 250 stk.).

Freds­prisen 2017 gjekk til Kenneth Bruvik for hans arbeid mot en nasjonal dugnad for oppryd­jing av plast langs kysten av Noregs. Prisen var ei penge­gåve på kr 5.000.

Heile fire band stilte opp på Freds­kon­serten på kvelden fredag. The Jokers og 98. Band frå Bømlo, Fami­lie­fore­taket frå Stord og til slutt spelte Romskip frå Bergen.

FREDSFESTIVALEN 2016
I 2016 var Freds­fes­ti­valen tysdag 19. og onsdag 20. april, med temaet «De usyn­lige». Som tidle­gare år, var det ein fagdag og ein barnedag.

Målset­jinga for festi­valen var å rette søke­lyset mot dei usyn­lege i samfunnet vårt, gjennom ulike fore­drag, akti­vi­tetar m.v.

Under festi­valen hadde vi besøk av orga­ni­sa­sjonar som Palmarejo­pro­sjektet, FN Sambandet, Sweat­shop, Press og Støtte­ko­mi­teen for Vest- Sahara.

Den årlege Freds­prisen gjekk til Palmarejo­pro­sjektet, som gjer eit viktig arbeid for skulen Anasia. Prisen er ei penge­støtte på kr 6.000, inklusiv kr 1.000 i gåve frå Nord­hord­land folke­høg­skule, som var på besøk under festivalen.

FREDSFESTIVALEN 2015
Freds­fes­ti­valen 2015 ble arran­gert 21. og 22. april 2015, der temaet var «Mennesker på flukt». Årsskiftet 2013/2014 var 51,2 millioner mennesker på flukt. Det er spesielt høye tall i Syria, den mest drama­tiske flukt­si­tua­sjonen i nyere tid. Mennesker over hele verden er på flukt pga. forskjel­lige årsaker som bla. konflikt, krig, sult, vann­mangel, reli­gion og politikk.

Vi hadde besøk av orga­ni­sa­sjoner som Norsk Folke­hjelp, Leger Uten Grenser, Strøm­me­stif­telsen, ADRA Norge, Støtte­ko­mi­teen for Vest- Sahara, Flykt­ning­hjelpen, Bømlo Vaksen­opp­læ­ring, Røde Kors Horda­land, og Amnesty International.

Den årlige Freds­prisen (kr 10.000) ble gitt til Støtte­ko­mi­teen for Vest Sahara, for deres arbeid for et selv­stendig Vest-Sahara.

Kultu­relle arran­ge­ment er en viktig del av Freds­fes­ti­valen, og det ble arran­gert en flott kveld med under­hold­ning for elevene og besø­kende — med blant annet med komiker Jahn Gorakh, kultur­skolen på Bømlo og artist Duane Forrest.

FREDSFESTIVALEN 2014
Freds­fes­ti­valen 2014 var 2. og 3. april 2014 med temaet «Rom for tole­ranse» — med under­tit­telen «Hvor går grensen?».

Under barne­dagen første dagen av festi­valen hadde vi besøk av orga­ni­sa­sjoner som Skeiv Ungdom og Redd Barna. Det ble også brukt en del tid på konfliktmek­lings­me­toden Sabona, som ble lært videre til barna — slik at de kan bruke bruke kunn­skapen i skole­hver­dagen og ellers. På fagdagen hadde vi blant annet besøk av Redd Barna, Kirkens Nødhjelp, Sos-Barne­byer, Youth For Under­stan­ding og FN Sambandet.

Den årlige freds­prisen fikk Skeiv Ungdom for arbeidet for at forskjel­lige seksu­elle legninger skal bli respek­tert og ikke være kilde til diskri­mi­ne­ring. Freds­prisen var et bilde av kunst­neren Torill Berger Falk og kr 5.000.

Kultu­relle arran­ge­ment er en viktig del av Freds­fes­ti­valen, og det var en flott Freds­kon­sert med The Evolver og Duane Forrest.

FREDSFESTIVALEN 2013
Freds­fes­ti­valen 2013 ble arran­gert 16. til 17. april, med “Ekstre­misme” som tema.

Under festi­valen hadde vi besøk av fore­drags­hal­darar som Frank Aare­brot, Anders Ravik Jupskås, Tor Bach frå Maga­sinet Vepsen og Morten Levin.
Freds­fes­ti­valen 2013 sin Freds­pris vart gitt til Samira Srur Allison, som arbeider ved Abrahamsenteret.

Under hele festi­valen hadde vi besøk av Freds­pris­vinnar Samira Srur Allison, Mohsen Ghazali (koor­di­na­sjons­leiar FN’s utvik­lings­pro­gram i Gaza) og Bjarne Schirmer (tidle­gare leiar for MIFF (Med Israel for Fred).

Vi hadde også besøk av elevar og lærarar ved Bømlo vidare­gå­ande skule, samt bistands­linja ved Nord­hord­land Folkehøgskule.

FREDSFESTIVALEN 2012
Freds­fes­ti­valen 2012 ble arran­gert 17. til 19. april, med “Vår felles framtid” som tema. Her kan du lese programmet for festivalen.

I løpet av festi­valen ble det blant annet i debatt, fore­drag, rolle­spel, film­fram­sy­ningar, orga­ni­sa­sjons­torg og work­shops satt fokus på under­tema som:

- aktu­elle nord/sør- og utviklingsspørsmål
— forde­ling av ressursar og menneskerettar
— fredsbygging
— toleranse
— ei klimavenleg framtid
— ei verd med plass til alle

FREDSFESTIVALEN 2011
Tema for Freds­fes­ti­valen 2011 var “Ei verd – ulikt ansvar?”. Fokuset var først og fremst rettet mot miljø- og klimautfordringer.

Vi lever alle i samme verden, men våres virke­lighet er mange tilfelle svært forskjellig. I‑landa har hatt mulig­heter til å utvikle og dra nytte av verdens resurser i lang tid.
Nå ønsker flere u‑land å følge etter, men har vi resurser til dette?

Det er liten tvil om at verden står ovenfor store miljø og klima­ut­ford­ringer. Men er noen som er villige til å ta ansvaret som trengs?

FREDSFESTIVALEN 2010
Freds­fes­ti­valen 2010 hadde Forde­ling av ressur­sene” som tema. Elevene ønsket en festival der man skulle sette lys på skjev­for­de­lingen i verden. Samtidig ville de gi både seg selv og andre mulig­heten til å lære mer om hvordan man kan jobbe opp i mot en global utjev­ning. Med flinke fore­drags­hol­dere på besøk fikk vi alle tre dager fylt med fred og freds­ska­pende arbeid.

Fore­drags­hol­dere som kom til festi­valen var: Arne Øi (FN-sambandet), Redd Barna, Benjamin Endrè Larsen (Freds­ini­tia­tivet), Kari Kjærnet (Norsk Folke­hjelp), Terje Valen (Rødt), Tonning Riise (Unge Høyre), Ole Danbolt Mjøs, Ine Lea (Amnesty), Thore Hem, Magne Hage­sæter og Annicken Lund­gård (Pale­stina­ko­mi­teen), Kenneth Vern­gård (Signo), Ola Skaalvik Elve­vold (Natur og Ungdom), Mako­gango Onyango (ACID), Bård Hekland (Nile Basin), YME, Petter Skauen, Silje Hernes (FIAN), og WFP.

Det ble også holdt freds­guds­tje­neste i Lykling kyrkje, og vi hadde en kjempe­flott kvelds­kon­sert med Gatas Parlament.

FREDSFESTIVALEN 2009
Freds­fes­tival hadde temaet “Freds­mek­ling – Vegen til Fridom”.

Sett i lys av Nobels Freds­pris 2008, og alle konflik­tene i verden som trenger en løsning, ønsket vi et videre fokus på diplo­mati som en fornuftig vei å gå. Ikke minst vil vi gjerne bidra til opplys­ning rundt temaet freds­mek­ling, blant unge.

Orga­ni­sa­sjoner og andre som kom: Andreas Madsen (Pale­stina­ko­mi­teen), Conrad Myrland (MIFF), Inge­brigt Sørfonn (Israels venner), Torstein Dahle (Rødt). Kamp­sport­dans ved Geir Myhr. Kadite Baba­be­bole med tolk John Bosco, Birger Emanu­elsen frå Leger uten grenser, Arne Øi (FN), Øystein Wiik (flykt­ninge­hjelpen). Freds­guds­te­neste i Lykling kyrkje. Freds­kon­sert med List på skolen.

Kr 10.000 ble gitt i gave til Leger uten grenser.

Mer innblikk
hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs