Emilie Løland om Global solidaritet: Afrika

Aldri kunne jeg forestilt meg hvordan et år på folkehøgskole er – det må oppleves for å kunne forstås.

Jeg hadde lenge bestemt meg for å gå på folke­høgskole, og val­get falt fort på Bøm­lo FHS. En skole omgitt av flott vest­land­snatur, med lin­je­tur til Øst-Afri­ka og spen­nende val­gfag pas­set meg per­fekt. Folke­høgskolen stod opp til for­vent­nin­gene gjen­nom hele året. Med vari­erte klas­se­timer og en engas­jert lær­er lærte vi om afrikan­sk – og da spe­sielt kenyan­sk, ugan­disk og tan­za­ni­an­sk – kul­tur, his­to­rie og politikk. 

Lin­je­turen var høy­depunk­tet på skolen, det vi alle ven­tet på. Endelig skulle vi få se, luk­te, smake og kjenne på det vi hadde lært om. Øst-Afri­ka viste meg så mange fine tradis­jon­er, farg­er, ryt­mer og mye mer! Jeg har møtt så mange fine men­nesker, som åpnet hjemmene sine og øns­ket å dele. Å møte de lokale gir et helt annet inntrykk av kul­turen, enn om man leser om den. Noe av det som gjorde mest inntrykk på meg var da tidligere barne­brud­er og bar­nesol­dater delte sine his­to­ri­er. Jeg husker organ­isas­jon­er i slum­men som skapte håp i den endeløse elendigheten. De ufor­glem­melige dagene hos kikuyju‑, luo- og masais­tam­men. Adren­a­linet av å hoppe i strikk over Nilen. Gle­den til de som fikk penger og klær som vi hadde sam­let inn. De ville dyrene på savan­nen. Delfinsvøm­ming og dykking på Zanz­ibar. Minnene er mange og opplevelsene inntrykksrike. Vi fikk virke­lig oppleve kul­turen, ikke bare se den. 

Selv om turen er det som snakkes mest om, må vi ikke glemme året vi hadde på skolen. Det var jo her vi var mesteparten av tiden. De snille og gode ansat­te og de flotte og unike elevene rundt meg bidro til å gjøre året mitt fan­tastisk. Men folke­høgskole er ikke bare lat­ter og glede. Vi opplevde også sorg, tår­er og sinne – men det gjorde vi sam­men. Det var alltid noen som forstod og støt­tet, og du har alltid folk rundt deg. Det var veldig fint å alltid vite at jeg hadde noen å snakke med rett rundt hjørnet.

Ved å gå et år på folke­høgskole, fikk jeg lysten til å lære tilbake. Vi lærte om temaer innen­for mine inter­esseom­råder, og som jeg øns­ket å lære mer om. Folke­høgskole er et år uten karak­ter­er, prøver og press. Det å lære ble noe gøy, spen­nende og som jeg hadde lyst til – ikke tvunget til.

Året på Bøm­lo FHS fikk virke­lig fram det beste i meg. Jeg lærte utrolig mye om meg selv, men også mye om andre. Når 100 men­nesker fra hele Norge sam­les på ett sted får man 100 nye ven­ner, fra 100 ulike sted­er i Norge! Det er det ikke alle som kan skryte av!

hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs