Sara Shi Øyen om Fokus: Latin-Amerika

Som jeg savner klassen og den fantastiske tiden vi hadde sammen på linja Fokus: Latin-Amerika! Selv om man kommer til å bli kjent med alle på skolen gjennom året, er det noe helt spesielt med gjengen man går i klasse med. Her møter du mange ulike personer og fremtidige venner, som alle deler en felles interesse for denne eksotiske verdensdelen i vest. På linjetur får man unike opplevelser sammen, og blir kjent med hverandre på en helt ny måte. Man kan trygt si at vi ble en godt sammenspleiset vennegjeng.

Som jeg savn­er klassen og den fan­tastiske tiden vi hadde sam­men på lin­ja Fokus: Latin-Ameri­ka! Selv om man kom­mer til å bli kjent med alle på skolen gjen­nom året, er det noe helt spe­sielt med gjen­gen man går i klasse med. Her møter du mange ulike per­son­er og frem­tidi­ge ven­ner, som alle del­er en felles inter­esse for denne ekso­tiske ver­dens­de­len i vest. På lin­je­tur får man unike opplevelser sam­men, og blir kjent med hveran­dre på en helt ny måte. Man kan trygt si at vi ble en godt sam­men­spleiset vennegjeng.

Selve under­vis­ning­sop­p­legget er flek­si­belt og man er i stor grad med på å bestemme hva, og hvor­dan man ønsker å lære. I timene diskuterte vi mange aktuelle temaer og så på spen­nende doku­mentar­er. Vi lærte om Latin-Amerikas his­to­rie, geografi, urbe­folkninger, poli­tikk, sosiale utfor­dringer, og Norges forbindelse til Latin-Ameri­ka. Vi hadde span­sk­timer, og dro på koselige utfluk­ter til Bergen og Stord. I løpet av året har vi hatt mange engas­jerte sam­taler og hyggelige stun­der, både i og uten­for klasserom­met. Lær­eren din er mer som en ven­ninne, og det har alltid vært lavterskel for å komme med tanker og inn­spill. Et ekstra fokus vil ligge på Ecuador og Colom­bia, for å kunne forstå lan­dene bedre før linjeturen.

På lin­je­tur fikk vi oppleve litt av alt: byliv, lands­by, reg­n­skog, og til og med litt ekstrem­sport, for de som våget! For meg var en av favorittde­lene ved reisen den uka vi besøk­te det lille jord­brukssam­fun­net i Andes­f­jel­lene. Der oppe, i den friske lufta og vakre naturen, hjalp vi lokale bøn­der med arbei­det, og under­viste på bar­neskolen og hjalp til i barne­ha­gen. Vi dro på marked, danset til live folke­musikk, og gikk tur­er i nærom­rådet. Det var utrolig fascinerende å se på nært hold hvor annerledes liv de lever der oppe, men likev­el hvor befriende og lite stressende det vir­ket. Vi ble tatt varmt i mot og spiste god lokal mat — vi fikk til og med smake på selv­plukkede larv­er (val­gfritt!) Jeg kunne skrevet side opp og side ned om alle minnene fra turen, men dette er noe som virke­lig burde oppleves for en selv!

Så hvis du ønsker å få et min­ner­ikt år med fokus på Latin-Ameri­ka, og møte mange nye men­nesker, anbe­faler jeg deg på det sterkeste å søke. Folke­høgskoleåret er unikt, der man lær­er 100% for­di man har lyst til å lære, uten kjipe vur­der­ingssi­tu­asjon­er og tid­spress om å komme igjen­nom et spikret pen­sum. Mange spen­nende men­nesker og opplevelser ven­ter! Selv har jeg ikke angret en dag på at jeg søk­te, og jeg drøm­mer meg ofte tilbake.

Hilsen Sara Shi Øyen, elev 2017/2018

Mer innblikk
hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs